Financiering

 

De gids stelt dat bestaande (piloot)projecten, inspirerende praktijken en nieuwe initiatieven geëvalueerd en bijgestuurd zullen worden met het oog op een structurele erkenning en financiering (cfr. gids, Nationaal Plan 2015-2020, acties 4). Dit engagement is onderschreven door alle overheden. De federale overheid komt dit engagement na door elk pilootproject dat d.m.v. een B4-overeenkomst gefinancierd wordt, te evalueren en, indien nodig, bij te sturen om het te integreren in het nieuw beleid.

Omdat het nieuw beleid in fasen wordt geïmplementeerd, vindt ook de integratie van de betrokken projecten in de netwerken gefaseerd plaats. De werking en het aanbod dat door de projecten wordt gerealiseerd zal voortaan vanuit het netwerk worden aangestuurd. Samen met de betrokken stakeholders van de pilootprojecten wordt nagegaan op welke wijze de integratie zo vlot mogelijk kan verlopen. Daarbij wordt noch de individuele casusopvolging noch de organisatorische aanpak uit het oog verloren. De bestaande teams worden niet afgeschaft. Ze worden versterkt en in de netwerken geïntegreerd. De door hen ontwikkelde expertise en samenwerkingspraktijken vormen een aanzienlijke meerwaarde in het nieuw beleid.

Voor de realisatie van de programma’s crisiszorg zullen bv. volgende onderdelen van het huidig federaal gefinancierde mobiel aanbod in de netwerken worden geïntegreerd: de 13 mobiele teams gecreëerd in het kader van het pilootproject ‘GGZ-jeugd m.b.t. psychiatrische zorg voor kinderen en jongeren in de thuissituatie d.m.v. outreaching’ en de 3 mobiele teams, verbonden aan de crisisK-bedden, gecreëerd in het kader van het federale pilootproject ‘justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek’.

In het programma assertive care (derde fase) zullen volgende projecten geïntegreerd worden: de 3 teams mobiele interventiecel (MIC) dubbele diagnose voor minderjarigen en de resterende mobiele teams, verbonden aan de ForK-, IBE- of SGA-bedden, gecreëerd in het kader van het federale pilootproject ‘justitiële jongeren met een psychiatrische problematiek’

Inzake de mogelijke integratie van het mobiel team in het kader van het pilootproject ‘GGZ-jeugd m.b.t. intensieve zorgen voor SGA-jongeren’, evenals gelijkaardige teams gefinancierd in het kader van RIZIV-conventies en/of de gemeenschappen, wordt op overheidsniveau verder afgestemd.