Netwerking vormt het centraal uitgangspunt van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. Om deze netwerking te realiseren, is netwerkcoördinatie noodzakelijk. Op basis van een welomschreven mandaat ondersteunt en faciliteert de netwerkcoördinatie de inhoudelijke en organisatorische werking van het netwerk.

Daarom is het essentieel dat de personen die de netwerkcoördinatie invullen aan het juiste profiel voldoen, in overeenstemming met de ‘Richtlijnen voor de netwerkcoördinatie kinderen en jongeren’. Een partnership tussen het werkveld en de overheden biedt de nodige garantie op een objectief verloop van de selectieprocedure. Het mandaat van de netwerkcoördinatie wordt bovendien bekrachtigd door de ikw "taskforce ggz".