Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid is gebaseerd op een globale en geïntegreerde aanpak voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun context. De gids vermeldt eveneens: “Wel kan overwogen worden om voor specifieke doelgroepen in specifieke modules te voorzien.” (hoofdstuk 1.2.) en “Een programma kan zich richten naar een specifieke zorginhoud (bv. crisiszorg), een concrete leeftijdsdoelgroep (bv. infants) of een subpopulatie met specifieke noden (bv. jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een justitiële maatregel vallen, jongeren met een verslavingsproblematiek, …)” (hoofdstuk 3.2.2.). Het is essentieel dat deze modules of programma’s deel uitmaken van een netwerk. Programma’s voor specifieke doelgroepen of subpopulaties focussen sterk op de functie ‘uitwisselen en samen inzetten van expertise’. De daarin verworven expertise moet worden ingezet om andere programma’s te ondersteunen en te versterken.